KAN VI HJÆLPE?
7010 4343
Kundeservice

Lejebestemmelser

Generelt om lejeaftalen

Dansk Bilferie A/S formidler ferieboliger og rejser på vegne af DBF Travel AG på følgende betingelser: (gælder produkterne Camping, Feriebolig og Skiferie)

Dansk Bilferie er som formidler af de i kataloget og på danskbilferie.dk nævnte lejeboliger kun ansvarlig for fejl og mangler, der direkte kan henføres til bureauet. Dansk Bilferie påtager sig intet ansvar for ændring af forhold, der ikke vedrører selve lejeboligen. Alle ændringer af aftaler mellem lejer og Dansk Bilferie skal være skriftlige for at opnå gyldighed.

Rejsegarantifond

Dansk Bilferie er tilsluttet Rejsegarantifonden og Rejseankenævnet med nr. 1495. Der gøres opmærksom på, at dækning i Rejsegarantifonden kun gælder pakkerejser*.

*En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af mindst to af følgende elementer:
– Transport
– Indkvartering
– Anden turistmæssig ydelse, der ikke er knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af rejsen.

Lejemålets pris

Prisen for lejemålet inkluderer de ydelser der er nævnt i rejsebeviset og på voucheren. Ekstraomkostninger som er nævnt i kataloget eller på danskbilferie.dk, betales enten til udlejer eller direkte på feriestedet på de betingelser, der er anført. Særaftaler skal fremgå skriftligt af rejsebeviset/voucheren. Til prisen tillægges et gebyr, dækkende den udvidede ansvarsforsikring og ekspeditionsgebyr på 4% af lejemålets pris, min. 250 kr. og maks. 500 kr (gælder produkterne camping og feriebolig). For produkterne Weissenhäuser Strand og Feriepark Damp dog min. 100 kr. For skiferie ferieboliger tillægges et obligatorisk gebyr, dækkende udvidet ansvarsforsikring og ekspeditionsgebyr på 2% af lejemålets pris, dog min. kr. 150,- Ved bestilling af 2 eller flere lejemål skal ekspeditionsgebyr/tryghedspakke betales pr. lejemål.


BEMÆRK: Såfremt der måtte være ændringer i prisen – i op eller nedadgående retning – vil den til enhver tid gældende pris fremgå på danskbilferie.dk

Betaling

Du kan betale for din rejse ved at lave en bankoverførsel (oplysninger fremgår af din faktura som fremsendes på e-mail) eller du kan betale med Dankort eller Mastercard. Efter du har modtaget din faktura kan du logge ind på din bestilling under "kunde-login". Du skal bruge dit rejsebevisnummer og kundernummer for at logge ind. Bemærk det er gratis at betale med kort. Find "kunde-login" her

Tilkøb

Priser og betingelser for tilkøb af liftkort, skiskole, skileje, forplejning mm. i kataloget og hjemmesiden kan kun gøres gældende, såfremt disse produkter bestilles og betales hjemmefra og i øvrigt fremgår af rejsebeviset og voucheren.

Såfremt der ikke er tilkøbt en tryghedspakke tages 100,00 kr. i gebyr for en ændring/annullering af skileje og liftkort pr. gang. Ved ændring af skiskole, færgebillet og tog efter modtagelse af voucher opkræves et gebyr på kr. 100,00 kr. + et evt. gebyr til leverandøren.

Tryghedspakke

Tryghedspakken som kan tilvælges særskilt, udgør 2% af lejemålets pris og skal bestilles inden 1. betaling. Pakken giver ret til at afbestille gratis indtil 60 dage før ankomst, inden kl. 12.00 – uden dokumentation – dog tilbagebetales den betalte tryghedspakke samt ekspeditionsgebyret ikke. Annulleres ferien helt, kan den ikke genbestilles indenfor de næste 48 timer. Ændringer kan foretages uden ændringsgebyr indtil 14 dage før ankomst – såfremt der i forbindelse med ændringen er omkostninger til feriestedet, skal denne omkostning dog selv betales af lejer. Bemærk økonomi færgebilletter og flybilletter er ikke dækket af tryghedspakken. Ændringer af disse kan evt. foretages mod gebyr. Du er også garanteret, at den bestilte rejse ikke ændres ved forhøjelse af valutakurser. Din købekurs er fast, når du har bestilt. Ved dokumenteret sygdom kan ferien annulleres helt frem til kl. 12.00 dagen før ankomst. Det indbetalte beløb tilbagebetales med en selvrisiko på 10% af rejsens pris, dog ikke den betalte tryghedspakke samt ekspeditionsgebyret, såfremt det ved lægeattest dokumenteres, at en af rejsedeltagerne, disses børn, ægtefæller, børnebørn, forældre, bedsteforældre, eller søskende dør, rammes af alvorlige ulykkestilfælde eller af akut alvorlig sygdom. Personer der er fyldt 75 år og personer der lider af kroniske sygdomme kan ikke dækkes af tryghedspakken. Svangerskab og følger deraf betragtes ikke som sygdom. Epidemisk opståede sygdomme er ikke omfattet af tryghedspakken. Udlejer skal informeres så snart sygdommen, der afstedkommer afbestillingen, indtræder. Blanket til udfyldelse af lægen rekvireres hos Dansk Bilferie og skal være udlejer i hænde senest 7 dage efter henvendelsen. Omkostninger til dokumentation betales af lejer. Udlejer forbeholder sig ret til at kræve yderligere undersøgelser ved egen læge. Ved hjemrejse pga. sygdom under ferien dækker tryghedspakken ikke. Det er derfor en god ide at undersøge om jeres private rejseforsikring dækker, ellers er det muligt at tegne en forsikring der dækker under opholdet hos Gouda rejseforsikring.

Tilbud / rabatter

Tilbud og rabatter er kun gældende for den periode, de fremsættes i og kan ikke tilbageføres til allerede bestilte rejser. Rabatordninger med andre virksomheder skal oplyses af kunden ved bestilling og senest inden 1. betaling.

Gavekort / tilgodebevis

Gavekort og tilgodebeviser udstedes af Dansk Bilferie A/S og kan benyttes til køb af rejser og ferieboliger på www.danskbilferie.dk. Gavekort og tilgodebeviser er gældende i max. 3 år fra udstedelsesdatoen. De kan ikke ombyttes til kontanter og bliver ikke erstattet ved bortkomst.

Lejers reservation er bindende

1. betaling udgør 25% af rejsens pris dog min. 1.000,- kr. med mindre andet er nævnt. Ved forbooking betales et depositum på 500 kr. som en del af de 25% – de 500 kr. betragtes altså ikke som 1. betaling. Første beløb skal være udlejer i hænde senest 3 dage efter modtagelse af rejsebevis. Restbeløbet skal betales til udlejer senest 8 uger før afrejse. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, annulleres rejsen automatisk, og 1. betaling tilbagebetales ikke. Evt. reklamationer over det fremsendte rejsebevis skal foretages senest 5 dage efter, at rejsen er bestilt. Rettelser efter 1. betaling opfattes som en ændring og koste kr. 300,-

Ændringer / fortrydelse

Ændring af den foretagne bestilling, kan foretages mod et gebyr på 300 kr. Såfremt der i forbindelse med ændringen er omkostninger til feriestedet skal denne omkostning betales af lejer. Lejeren har ret til afbestilling af lejeobjektet indtil 8 uger før lejeperiodens start. Ved en sådan afbestilling tilbagebetales 1. betaling ikke – udgørende 25% af den samlede lejepris. Ved afbestilling senere end 8 uger før lejeperiodens start er det samlede lejebeløb tabt – det vil sige restbeløbet skal under alle omstændigheder indbetales. Ændringer, der ønskes foretaget efter ankomst til destinationen, skal ske ved henvendelse til repræsentanten på feriestedet. Betaling vedr. ændringer skal ligeledes foretages på stedet. Priserne vil i disse tilfælde være de aktuelle på det pågældende feriested.

Lejers ansvar

Lejer er forpligtet til at kontrollere det fremsendte rejsebevis / voucher, og det er således lejers ansvar at alle oplysninger m.v. er korrekte.
Lejer er forpligtet til at behandle lejeobjektet, med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig vis, idet lejer hæfter for alle skader, som lejer eller de med lejeren ledsagende personer har forårsaget. Ved lejemålets begyndelse udleveres nøgler mod evt. betaling af depositum. Depositum betales normalt i det pågældende lands valuta og modsvarer normalt ca. 1.000–1.300 kr. – i tilfælde hvor depositum er større end det her nævnte, vil det fremgå af kataloget eller af internetbeskrivelsen. Det erlagte depositum tilbagebetales ved lejeperiodens ophør – enkelte steder tilbagebetales depositum ved hjemkomst på egen bankkonto direkte fra feriestedet – såfremt lejeboligen, med alt hvad dertil hører, afleveres i behørig stand. Lejerens hæftelse for skader bevares, selvom de beløbsmæssigt overstiger det indbetalte depositum. Afhentning af nøgle skal ske i det på vejbeskrivelsen angivet tidsrum, lejer er forpligtet til at rette henvendelse til det pågældende sted såfremt ankomst ikke er muligt i det angivet tidsrum. Henvendelse skal ske i det anførte tidsrum.

Udlejers ansvar

Udlejers erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) eller skade af ikke økonomisk art kan udlejer ikke drages til ansvar. Udlejer er ikke ansvarlig for glemte eller bortkomne vouchers og billetter. Udlejer forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra lejeboligens ejers side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale det indbetalte beløb eller erstatte en lejet bolig med en anden bolig i samme prisklasse. Skulle sidstnævnte være billigere end det oprindelige, vil prisdifferencen blive tilbagebetalt. Udlejer tager forbehold for tastefejl i katalog/internet og fejlinformation fra samarbejdspartner.

Force majeure

Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt han pga. personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende) bliver forhindret i at udøve, den af ham ifølge lejekontrakten tilkommende brugsret.
Udlejer kan med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen, såfremt lejeboligen ikke bliver stillet til disposition som følge af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende).

Prisændringer

Udlejer er berettiget til at hæve lejen forholdsmæssigt, såfremt der sker prisstigninger, indføres nye skatter eller afgifter eller ved valutakursændringer. Såfremt valutaen i det land, lejeboligen er beliggende i, eller den valuta, hvormed lejeboligen afregnes af udlejer, ændres i forhold til den valuta der i henhold til katalog og/eller prisliste anvendes til lejerens betaling, kan lejen efter lejemålets indgåelse og inden lejeperiodens start blive forhøjet med den samme procent, som den anvendte valuta er steget med siden katalogets og/eller prislistens trykning. Dette forhold giver ikke lejeren ret til at annullere lejemålet.

Reklamation

Mangler og reklamation håndteres af Dansk Bilferie A/S på vegne af DBF Travel AG. Eventuelle reklamationer over lejeboligen skal altid forelægges udlejers repræsentant på feriestedet straks ved overtagelse af lejemålet og senest 24 timer efter ankomst. Her vil man forsøge at løse de problemer der måtte opstå, dog skal Dansk Bilferie ALTID underrettes telefonisk i kontorets åbningstid om alle klagepunkter fra feriestedet i forbindelse med en evt. senere behandling af sagen. Utilfredsstillende rengøring er et forhold mellem lejer og repræsentanten for feriestedet/boligen og skal meldes på ankomstdagen. Lejeren skal give Dansk Bilferies repræsentant en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre eventuelle fejl. Kan problemet ikke løses med vores repræsentant på stedet, er det meget vigtigt, at lejer kontakter Dansk Bilferie straks. Rejser lejeren fra lejeobjektet uden forinden at have underrettet Dansk Bilferie og uden at have givet sidstnævnte en rimelig frist til at rette en eventuel fejl eller skade, kan Dansk Bilferie ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt. Reklamationer skal sendes skriftligt til Dansk Bilferie senest 7 dage efter hjemkomst - såfremt at lejer ikke har underrettet Dansk Bilferie om mangler og indsigelser under opholdet, har Dansk Bilferie ikke mulighed for at behandle disse.

Udvidet ansvarsforsikring

Udlejer har tegnet en udvidet ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring A/S. Forsikringen dækker for skade på person eller ting, herunder tab af forsørger, og erstatnings- og godtgørelseskrav jf. lov om pakkerejser § 23. Med hensyn til indkvartering, der sælges alene, anvendes lov om pakkerejser analogt.

Prisgaranti

Udlejer giver prisgaranti på alle ferieboliger i kataloger (i forhold til den til enhver tid gældende pris på danskbilferie.dk). Prisgarantien betyder, at såfremt du finder præcis samme produkt (dvs. ferie-bolig samt relaterede og obligatoriske ekstraudgifter såsom skatter, ekspeditionsgebyrer, slutrengøring, faktureringsgebyr m.m.) billigere andet steds, får lejer ferieboligen til den fundne pris og kompenseres 50% af differencen. Følgende betingelser skal være opfyldt samtidigt for at opnå prisgarantien: 1) Ferieboligen skal være ledig og kan lejes under samme betingelser hos en anden dansk rejsearrangør, 2) dokumentation skal være udlejer i hænde senest 14 dage efter bestilling af ferieboligen, 3) dokumentation skal altid foreligge før første lejedag. Prisgarantien dækker udelukkende leje af feriebolig. Tilkøb er ikke dækket af prisgarantien. Prissammenligningen skal ske i forhold til normalprisen, dvs. prisgarantien kan ikke gøres gældende for special tilbud eller kampagnepriser.

Kontraktindgåelse

DBF Travel (DBF Travel AG, Rue du Tir-au Canon 4, 1227 Genf, Geneve, Handelsregister: CH 660-2192012-7) er udlejer og teknisk arrangør af de på danskbilferie.dk formidlede rejser og lejekontrakten indgås således direkte mellem lejer og udlejer på ovenstående betingelser. DBF Travel AG er medlem af den schweiziske rejsegarantifond.

Der tages forbehold for trykfejl.

Lejebestemmelser Januar 2013

SAMMENSÆT SELV ØNSKEDE BOLIGER
DIN BESTILLING
Til toppen